No.113,123,127,152
2022/4/18-
for central mainland weekday Saturday, Sunday & Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday, Sunday & Holiday
Route number and notices... 113 113 113 152 152 152 113 113 152 113
Fare Bus stops * * * * * *
¥ Naha airport domestic terminal 745 820 855 930 1215 1500 1620 1710 1755 1750
240 Naha airport Int'l terminal 746 821 856 931 1216 1501 1621 1711 1756 1751
240 Free zone-mae 748 825 900 1624 1714 1754
240 Gun Sambashi-mae 750 827 902 1626 1716 1756
240 Koen-mae 751 828 903 1627 1717 1757
¥ 240 Naha bus terminal 754 832 907 937 1222 1507 1631 1721 1802 1801
240 240 Asahimachi 756 834 909 1633 1723 1803
240 240 Nishi-Tsubogawa 758 836 911 1635 1725 1805
240 240 Tsubogawa 759 837 912 1636 1726 1806
240 240 Daiichi-Kohagura 801 839 914 1638 1728 1808
240 240 Kohagura 802 840 915 1639 1729 1809
240 240 Kokura Chugakko-mae 803 841 916 1640 1730 1810
240 240 Madambashi 805 842 917 1641 1731 1811
240 320 Higawa 807 844 919 1643 1733 1813
240 320 Kokuba 809 845 920 946 1231 1517 1645 1735 1813 1815
240 330 Uema 811 847 922 1648 1738 1818
240 330 Naha Shimin Taiikukan-mae 812 848 923 1649 1739 1819
240 390 Mawashi koko-mae 814 850 925 1652 1743 1823
240 410 Kenritsu Iryo center-mae 815 851 926 1653 1744 1824
240 410 Naha interchange-mae 816 852 927 953 1238 1525 1655 1746 1823 1826
500 660 Kochi 821 857 932 957 1243 1530 1700 1751 1828 1831
620 750 Ryudai-iriguchi 824 900 935 1000 1246 1533 1703 1754 1831 1834
720 840 Nakagusuku 827 903 938 1003 1249 1536 1706 1757 1834 1837
870 990 Aeon mall Okinawa Rycom 1016 1259 1545 1842
810 940 Kishaba 830 906 941 ・・・ ・・・ ・・・ 1709 1800 ・・・ 1840
870 990 Yamazato 832 908 943 ・・・ ・・・ ・・・ 1711 1802 ・・・ 1842
960 1,060 Anzen Unten Gakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Momoyama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Yamauchi Chugakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Kyuyo Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Yamauchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Yamazato ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
990 1,090 Moromi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
960 1,060 Okinawashi Undo Koen-mae 836 912 947 ・・・ ・・・ ・・・ 1716 1807 ・・・ 1847
960 1,060 Sakumoto Shoten-mae 837 912 947 ・・・ ・・・ ・・・ 1717 1808 ・・・ 1848
990 1,090 National credit-mae 838 913 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1718 1809 ・・・ 1849
990 1,090 Sonda 839 914 949 ・・・ ・・・ ・・・ 1720 1811 ・・・ 1851
990 1,090 Nakanomachi 840 915 950 ・・・ ・・・ ・・・ 1721 1812 ・・・ 1852
990 1,090 Goya 842 917 952 ・・・ ・・・ ・・・ 1724 1815 ・・・ 1855
1,030 1,130 Kamara 844 919 954 ・・・ ・・・ ・・・ 1727 1818 ・・・ 1858
1,030 1,130 Ageda 845 920 955 ・・・ ・・・ ・・・ 1729 1820 ・・・ 1900
1,030 1,130 Koza 847 922 957 ・・・ ・・・ ・・・ 1731 1822 ・・・ 1902
1,050 1,150 Yoshihara-iriguchi 848 923 958 ・・・ ・・・ ・・・ 1733 1824 ・・・ 1903
1,050 1,150 Misato-iriguchi 849 924 959 ・・・ ・・・ ・・・ 1735 1826 ・・・ 1905
1,050 1,150 Mihara Itchome 850 925 1000 ・・・ ・・・ ・・・ 1736 1827 ・・・ 1906
1,090 1,180 Esu 851 926 1001 ・・・ ・・・ ・・・ 1737 1828 ・・・ 1907
1,090 1,180 Akamichi Jujiro 853 928 1003 ・・・ ・・・ ・・・ 1740 1831 ・・・ 1909
1,090 1,180 Chubu Byoin-mae 854 929 1004 ・・・ ・・・ ・・・ 1742 1833 ・・・ 1910
1,110 1,210 Shirinkar 855 930 1005 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 1834 ・・・ 1911
1,110 1,210 Kinaka-iriguchi 856 931 1006 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 1835 ・・・ 1912
1,130 1,220 Ue-Tairagawa 858 933 1008 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 1837 ・・・ 1914
1,130 1,220 Tairagawa 859 934 1009 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 1838 ・・・ 1915
1,160 1,250 Gushikawa Yubinkyoku-mae 900 935 1010 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 1839 ・・・ 1916
1,160 1,250 Chuno-mae 901 936 1011 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 1840 ・・・ 1917
1,160 1,250 Agena 902 937 1012 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 1841 ・・・ 1918
1,160 1,250 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 904 939 1014 ・・・ ・・・ ・・・ 1753 1844 ・・・ 1920
1,160 1,250 Uruma Shiyakusho-mae 905 940 1015 ・・・ ・・・ ・・・ 1754 1845 ・・・ 1921
1,160 1,250 Akano 906 941 1016 ・・・ ・・・ ・・・ 1755 1846 ・・・ 1922
1,160 1,250 Nishi-Taba 907 942 1017 ・・・ ・・・ ・・・ 1756 1847 ・・・ 1923
1,190 1,300 Gushikawa bus terminal 908 943 1018 ・・・ ・・・ ・・・ 1757 1848 ・・・ 1924
1,180 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Higashi-Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Kinwan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Gushikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,240 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,240 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,240 Mizuibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,290 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,290 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,290 Teruma ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,320 Nishihara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,320 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,320 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,350 Abudo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,350 Hen-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,400 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,400 Irinakabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,400 Heshikiya ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,440 Nohen ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,440 Hiratabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,440 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,440 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,470 Yakena bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,030 1,130 Goeku Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,060 1,150 Misato Nichome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,060 1,150 Misato Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,090 1,180 Ken-ei Misaki Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,090 1,180 Matsumoto ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,090 1,180 Chibana ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 1,220 Chibana Gochome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 1,220 Okinawashi Nomin Kenshu center-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 1,220 Noborikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,140 1,240 Kitami Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,140 1,240 Ikehara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,170 1,270 Ikehara Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,170 1,270 Kushibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 1,290 Enobi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,230 1,330 Izumi Byoin-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,230 1,330 Mihara-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,240 1,340 Higashion-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,270 1,390 Ishikawa-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,270 1,390 Ishikawa Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,270 1,390 Nan-ei-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,270 1,390 Ishikawa Ichiba-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,310 1,420 Ryuei-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,310 1,420 Ishikawa Denwakyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,310 1,420 Akasaki ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,310 1,420 Agariyama-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,310 1,420 Agariyama Chushajo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・