No.113,123,127,152
2023/4/25-
for central mainland weekday Saturday Sunday & Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday Sunday & Holiday
Route number and notices... 113 113 127 123 127 152 152 113 113 152 113 152
Fare Bus stops
Agariyama Chushajo ・・・ ・・・ ・・・ 640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Agariyama-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 641 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Akasaki ・・・ ・・・ ・・・ 642 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Denwakyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ 644 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ryuei-mae ・・・ ・・・ ・・・ 644 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Ichiba-mae ・・・ ・・・ ・・・ 645 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Nan-ei-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 646 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ 647 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ishikawa-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 648 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Higashion-na ・・・ ・・・ ・・・ 649 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Mihara-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 650 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Izumi Byoin-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 652 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Enobi ・・・ ・・・ ・・・ 653 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kushibaru ・・・ ・・・ ・・・ 654 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ikehara Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ 655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ikehara ・・・ ・・・ ・・・ 656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kitami Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Noborikawa ・・・ ・・・ ・・・ 658 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Okinawashi Nomin Kenshu center-mae ・・・ ・・・ ・・・ 659 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Chibana Gochome ・・・ ・・・ ・・・ 701 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Chibana ・・・ ・・・ ・・・ 702 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Matsumoto ・・・ ・・・ ・・・ 703 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Ken-ei Misaki Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ 704 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Misato Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Misato Nichome ・・・ ・・・ ・・・ 708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Goeku ・・・ ・・・ ・・・ 709 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Yakena bus terminal ・・・ ・・・ 620 655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ 620 655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ 620 655 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ 621 656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ 621 656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yakena ・・・ ・・・ 622 657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ 623 658 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ 624 659 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Hiratabaru ・・・ ・・・ 625 700 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Nohen ・・・ ・・・ 626 701 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Heshikiya ・・・ ・・・ 627 703 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Irinakabaru ・・・ ・・・ 627 703 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ 628 704 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Hen-na ・・・ ・・・ 629 705 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 Abudo ・・・ ・・・ 630 706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 Yonashiro ・・・ ・・・ 631 707 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ 631 707 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Nishihara ・・・ ・・・ 631 707 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Teruma ・・・ ・・・ 632 708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ 633 709 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ 634 710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Mizuibaru ・・・ ・・・ 635 711 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ 636 712 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ 637 713 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
480 Gushikawa ・・・ ・・・ 638 714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Kinwan ・・・ ・・・ 639 715 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Higashi-Taba ・・・ ・・・ 640 716 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Taba ・・・ ・・・ 641 717 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ 642 718 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Gushikawa bus terminal 600 627 ・・・ ・・・ 1432 1545 ・・・ 1625 ・・・
160 580 Nishi-Taba 601 628 643 719 ・・・ ・・・ 1434 1547 ・・・ 1627 ・・・
160 Akano 601 628 ・・・ ・・・ 1434 1547 ・・・ 1627 ・・・
160 Uruma Shiyakusho-mae 602 629 ・・・ ・・・ 1435 1548 ・・・ 1628 ・・・
160 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 602 629 ・・・ ・・・ 1436 1549 ・・・ 1629 ・・・
160 580 Agena 603 630 646 721 ・・・ ・・・ 1438 1551 ・・・ 1633 ・・・
160 580 Chuno-mae 604 631 646 722 ・・・ ・・・ 1439 1552 ・・・ 1634 ・・・
170 630 Gushikawa Yubinkyoku-mae 605 632 646 723 ・・・ ・・・ 1440 1553 ・・・ 1636 ・・・
170 630 Tairagawa 606 633 647 724 ・・・ ・・・ 1442 1555 ・・・ 1638 ・・・
170 630 Ue-Tairagawa 607 634 648 725 ・・・ ・・・ 1443 1556 ・・・ 1639 ・・・
200 650 Kinaka-iriguchi 608 636 649 727 ・・・ ・・・ 1444 1557 ・・・ 1641 ・・・
250 690 Shirinkar 609 637 650 729 ・・・ ・・・ 1445 1558 ・・・ 1642 ・・・
250 690 Chubu Byoin-mae 610 638 651 731 ・・・ ・・・ 1446 1559 ・・・ 1643 ・・・
250 690 Akamichi Jujiro 611 639 653 736 ・・・ ・・・ 1448 1601 ・・・ 1645 ・・・
310 730 Esu 613 641 654 737 ・・・ ・・・ 1451 1603 ・・・ 1648 ・・・
310 730 Mihara Itchome 614 642 655 738 ・・・ ・・・ 1452 1604 ・・・ 1650 ・・・
310 730 Misato-iriguchi 615 643 656 739 ・・・ ・・・ 1453 1605 ・・・ 1651 ・・・
350 760 Yoshihara-iriguchi 616 644 657 740 ・・・ ・・・ 1455 1607 ・・・ 1653 ・・・
350 760 Koza 617 645 700 710 742 ・・・ ・・・ 1457 1609 ・・・ 1656 ・・・
410 800 Ageda 618 646 701 712 742 ・・・ ・・・ 1458 1611 ・・・ 1658 ・・・
410 800 Kamara 619 647 702 714 743 ・・・ ・・・ 1500 1613 ・・・ 1700 ・・・
410 800 Goya 621 649 704 717 745 ・・・ ・・・ 1502 1615 ・・・ 1704 ・・・
410 800 Nakanomachi 623 651 707 719 746 ・・・ ・・・ 1504 1618 ・・・ 1707 ・・・
460 Sonda 624 652 721 ・・・ ・・・ 1506 1620 ・・・ 1709 ・・・
460 830 National credit-mae 626 654 708 747 ・・・ ・・・ 1508 1622 ・・・ 1712 ・・・
460 830 Sakumoto Shoten-mae 627 655 709 748 ・・・ ・・・ 1509 1623 ・・・ 1713 ・・・
480 840 Okinawashi Undo Koen-mae 627 655 712 750 ・・・ ・・・ 1509 1623 ・・・ 1713 ・・・
Moromi 722 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
YAMAZATO 723 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Yamauchi 725 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Kyuyo Koko-mae 727 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Yamauchi Chugakko-mae 728 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Momoyama 729 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
Anzen Unten Gakko-mae 730 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
580 940 YAMAZATO 631 700 717 736 755 ・・・ ・・・ 1513 1627 ・・・ 1717 ・・・
650 980 Kishaba 633 702 719 738 757 ・・・ ・・・ 1515 1629 ・・・ 1719 ・・・
Aeon mall Okinawa Rycom 1050 1330 1620 1915
750 1,060 Nakagusuku 636 705 722 741 801 1104 1343 1518 1632 1635 1722 1929
840 1,130 Ryudai-iriguchi 639 708 724 744 803 1107 1346 1521 1635 1638 1725 1933
930 1,200 Kochi 642 711 726 747 806 1110 1349 1524 1638 1641 1728 1936
1,060 1,320 Naha interchange-mae 647 717 732 800 812 1115 1354 1529 1643 1647 1734 1943
1,060 1,320 Kenritsu Iryo center-mae 648 719 733 802 813 1530 1644 1735
1,070 1,330 Mawashi koko-mae 649 721 735 804 815 1531 1645 1737
1,090 1,350 Naha Shimin Taiikukan-mae 651 723 738 807 818 1533 1647 1739
1,120 1,390 Uema 653 727 741 811 821 1535 1650 1742
1,120 1,390 Kokuba 654 729 744 813 824 1122 1401 1536 1652 1656 1744 1950
1,140 1,410 Higawa 655 730 744 814 825 1537 1653 1745
1,140 1,410 Madambashi 657 732 745 816 826 1539 1655 1747
1,190 1,430 Kokura Chugakko-mae 658 733 746 817 827 1540 1656 1748
1,190 1,430 Kohagura 659 734 748 819 829 1541 1657 1749
1,190 1,470 Tsubogawa 701 737 749 822 830 1543 1659 1751
1,190 1,470 Nishi-Tsubogawa 702 739 751 824 832 1544 1700 1752
1,190 1,470 Asahimachi 703 741 753 826 838 1545 1701 1754
1,190 1,470 Naha bus terminal 800 840
Asahibashi 704 743 ・・・ 828 ・・・ 1131 1410 1546 1702 1705 1755 1958
1,250 Koen-mae 708 748 ・・・ 835 ・・・ 1550 1707 1800
1,250 Gun Sambashi-mae 709 749 ・・・ 836 ・・・ 1551 1708 1801
1,250 Free zone-mae 711 752 ・・・ 839 ・・・ 1554 1711 1804
1,300 Naha airport domestic terminal 714 755 ・・・ 842 ・・・ 1136 1415 1557 1714 1714 1807 2003
1,300 Naha airport Int'l terminal 715 756 ・・・ 843 ・・・ 1145 1416 1558 1715 1719 1808 2004