Kumejima town bus Shimajiri line
2013/4/1-
for Shimajiri Mon - Sun
for Eigyosho Mon - Sun
Route number and notices... S S S
Fare Bus stops *
¥ Shimajiri 747 1445 1645
¥ 120 Zenda 747 1452 1652
120 120 Magari 750 1455 1655
120 120 Higa 752 1457 1657
120 120 Nakazato Chosha-mae 753 1458 1658
120 170 Eigyosho 1500 1700
Maja Kominkan-mae 800 ・・・ ・・・