Tokashiki Kanko bus
2016/4/1-
for Aharen beach Mon - Sun
for Tokashiki port Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops a b c
Tomari port 900 1000 1300 1600 1630
Tokashiki port arr. 935 1110 1335 1635 1705
\ Tokashiki port dep. 950 1125 1350 1650 1720
400 Yakuba-mae 952 1127 1352 1652 1722
400 Aharen beach 1005 1140 1405 1705 1735