Bus for Miyako Shimojishima airport 
--
for Miyako island 3/31 - 6/30 7/1 - 10/26
for Miyako Shimojishima airport 3/31 - 6/30 7/1 - 10/26
Route number and notices... GK BC 9 A BC A 9 BC BC 9 A BC 9 A
Fare Bus stops 323 543 a 163 613 563 547
connecting flight arrives at : 1045 1105 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ 1405 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ ・・・
Miyako Shimojishima airport ・・・ ・・・ 1110 1130 ・・・ ・・・ 1330 1335 ・・・ ・・・ ・・・ 1430 1450 ・・・ ・・・ 1650 1650
200 Kuninaka Kosaten ・・・ ・・・ 1113 | ・・・ ・・・ | 1338 ・・・ ・・・ ・・・ 1433 | ・・・ ・・・ 1653 |
200 Nakachi-iriguchi ・・・ ・・・ 1114 | ・・・ ・・・ | 1339 ・・・ ・・・ ・・・ 1434 | ・・・ ・・・ 1654 |
200 Tokuyama Shoten-mae ・・・ ・・・ 1115 | ・・・ ・・・ | 1340 ・・・ ・・・ ・・・ 1435 | ・・・ ・・・ 1655 |
250 Toguchi-no-hama-iriguchi ・・・ ・・・ 1117 | ・・・ ・・・ | 1342 ・・・ ・・・ ・・・ 1437 | ・・・ ・・・ 1657 |
300 Iraph Sui-mae ・・・ ・・・ 1118 ・・・ ・・・ 1343 ・・・ ・・・ ・・・ 1438 ・・・ ・・・ 1658
350 Zuicho-mae ・・・ ・・・ 1121 ・・・ ・・・ 1346 ・・・ ・・・ ・・・ 1441 ・・・ ・・・ 1701
350 Hashizume Hiroba-mae ・・・ ・・・ 1122 ・・・ ・・・ 1347 ・・・ ・・・ ・・・ 1442 ・・・ ・・・ 1702
500 600 Hilton Okinawa Miyakojima resort ・・・ ・・・ 1130 1150 ・・・ ・・・ 1350 1355 ・・・ ・・・ ・・・ 1450 1510 ・・・ ・・・ 1710 1710
500 Painagama beach-mae ・・・ ・・・ 1134 ・・・ ・・・ 1359 ・・・ ・・・ ・・・ 1454 ・・・ ・・・ 1714
500 600 Matida Shimin Gekijo-mae ・・・ ・・・ 1135 1157 ・・・ ・・・ 1357 1400 ・・・ ・・・ ・・・ 1455 1517 ・・・ ・・・ 1715 1717
500 600 Kosetsu Ichiba-mae ・・・ ・・・ 1136 1158 ・・・ ・・・ 1358 1401 ・・・ ・・・ ・・・ 1456 1518 ・・・ ・・・ 1716 1718
500 Ichiba-dori ・・・ ・・・ 1137 ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ ・・・ 1457 ・・・ ・・・ 1717
500 600 Kitasho-mae ・・・ ・・・ 1138 1200 ・・・ ・・・ 1400 1403 ・・・ ・・・ ・・・ 1458 1520 ・・・ ・・・ 1718 1720
500 Kita-Kyuyusho-mae ・・・ ・・・ 1139 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ ・・・ 1459 ・・・ ・・・ 1719
550 San-A-mae ・・・ ・・・ 1140 | ・・・ ・・・ | 1405 ・・・ ・・・ ・・・ 1500 | ・・・ ・・・ 1720 |
550 Miyako Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ 1142 | ・・・ ・・・ | 1407 ・・・ ・・・ ・・・ 1502 | ・・・ ・・・ 1722 |
550 TSUTAYA-mae ・・・ ・・・ 1143 | ・・・ ・・・ | 1408 ・・・ ・・・ ・・・ 1503 | ・・・ ・・・ 1723 |
600 Keisatsusho-mae ・・・ ・・・ 1144 | ・・・ ・・・ | 1409 ・・・ ・・・ ・・・ 1504 | ・・・ ・・・ 1724 |
600 Miyakojima Shiyakusho ・・・ ・・・ 1145 | ・・・ ・・・ | 1410 ・・・ ・・・ ・・・ 1505 | ・・・ ・・・ 1725 |
600 Don Quijote-mae ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ 1412 ・・・ ・・・ ・・・ 1507 ・・・ ・・・ 1727
600 Miyako Jiren-mae ・・・ ・・・ 1148 ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ ・・・ 1508 ・・・ ・・・ 1728
650 Kuko-iriguchi ・・・ ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1510 ・・・ ・・・ 1730
650 800 Miyako airport ・・・ ・・・ 1152 1215 ・・・ ・・・ 1415 1417 ・・・ ・・・ ・・・ 1512 1535 ・・・ ・・・ 1732 1735
700 Kawamitsu ・・・ ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1518 ・・・ ・・・ 1738
700 Okito-mae ・・・ ・・・ 1201 ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1521 ・・・ ・・・ 1741
700 Shimoji Yakuba-mae ・・・ ・・・ 1202 ・・・ ・・・ 1427 ・・・ ・・・ ・・・ 1522 ・・・ ・・・ 1742
700 Uechi-minami ・・・ ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1523 ・・・ ・・・ 1743
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts ・・・ ・・・ 1205 1230 ・・・ ・・・ 1430 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1525 1550 ・・・ ・・・ 1745 1750
1000 Shigira seven miles resort ・・・ ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1445 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1605 ・・・ ・・・ ・・・ 1805