No.4 
2022/8/20-
central district - Kadekari, Kurima island Mon - Sun
Route number and notices... 4 4 4 4 4
Fare Bus stops *
Kyoei Shako ・・・ 840 1130 1400 1720
Ken Godo Chosha-mae ・・・ 843 1133 1403 1723
¥ Miyakojima Shiyakusho ・・・ 845 1135 1405 1725
140 Keisatsusho-mae ・・・ 846 1136 1406 1726
140 TSUTAYA-mae ・・・ 847 1137 1407 1727
140 Osaka Jiten-mae ・・・ 849 1139 1409 1729
140 San-A-mae ・・・ 851 1141 1411 1731
140 Kita-Kyuyusho-mae ・・・ 853 1143 1413 1733
140 Kitasho-mae ・・・ 854 1144 1414 1734
150 Ichiba-dori ・・・ 855 1145 1415 1735
160 Miyako Byoin ・・・ 857 1147 1417 1737
160 Jitsugyo Koko-mae ・・・ 858 1148 1418 1738
200 Shiei Jutaku-mae ・・・ 900 1150 1420 1740
220 Aeon town Minamiten ・・・ 902 1152 1422 1742
¥ 350 Miyako airport ・・・ 909 1159 1429 1749
140 320 San-A Miyakojima city ・・・ 911 1201 1431 1751
150 260 Kawamitsu ・・・ 915 1205 1435 1755
180 280 Okito-mae ・・・ 918 1208 1438 1758
200 300 Shimoji Chosha-mae ・・・ 919 1209 1439 1759
220 310 Uechi-minami ・・・ 1210 1440 1800
240 330 Yonaha ・・・ 1212 1442 1802
220 310 Uechi-minami ・・・ 1214 1444 1804
220 320 Sugama ・・・ 920 1446 1806
290 370 Minaai ・・・ 1450
380 460 Kurima ・・・ 1454
290 370 Minaai ・・・ 1458
270 360 Tanane-iriguchi ・・・ 1808
280 370 Tanane ・・・ 1809
320 400 Irie ・・・ 1810
320 420 Kubataibata ・・・ 1811
290 410 Kadekari ・・・ 922 1812
¥ Kadekari 740 922 1812
140 Kubataibata 741 923
140 Irie 742 924
140 Tanane 743 925
150 Tanane-iriguchi 744 926
180 Minaai 931
¥ 260 Kurima 935
140 180 Minaai 939
210 140 Sugama 746 943 1502 1815
240 160 Uechi-minami 748 945
260 180 Yonaha 750 947
240 160 Uechi-minami 752 949
230 150 Shimoji Chosha-mae 753 950 1215 1503 1816
250 170 Okito-mae 754 951 1216 1504 1817
290 200 Kawamitsu 757 954 1219 1507 1820
380 290 Miyako airport 959 1224 1512 1825
360 280 San-A Miyakojima city 1001 1226 1514 1827
390 300 Aeon town Minamiten 802 1007 1232 1520 1833
410 320 Shiei Jutaku-mae 804 1009 1234 1522 1835
440 350 Miyako Byoin 806 1011 1236 1524 1836
430 350 Jitsugyo Koko-mae 807 1012 1237 1525 1837
460 370 Ichiba-dori 809 1014 1239 1527 1839
460 380 Kitasho-mae 810 1015 1240 1528 1840
460 390 Kita-Kyuyusho-mae 811 1016 1241 1529 1841
460 400 San-A-mae 813 1018 1243 1531 1843
460 410 Osaka Jiten-mae 815 1020 1245 1533 1845
460 410 TSUTAYA-mae 817 1022 1247 1535 1847
460 410 Keisatsusho-mae 818 1023 1248 1536 1848
460 410 Miyakojima Shiyakusho 820 1025 1250 1538 1850
460 410 Ken Godo Chosha-mae 822 1027 1252 1540 1852
480 410 Kyoei Shako 825 1030 1255 1543 1855