No.2 
2021/1/4-
central district - Higa Mon - Sun
Route number and notices... 2 2 2
Fare Bus stops a b
Kyoei Shako 925 925 1540
Motoueno Basutei 927 927 1542
Okigin-mae 928 928 1543
A&W-mae 928 928 1543
¥ Ichiba-dori 929 929 1544
140 Kitasho-mae 930 930 1545
140 Kita-Kyuyusho-mae 931 931 1546
140 San-A-mae 933 933 1548
140 Osaka Jiten-mae 935 935 1550
140 TSUTAYA-mae 937 937 1552
140 Keisatsusho-mae 938 938 1553
150 Miyakojima Shiyakusho 940 940 1555
170 Don Quixote-mae 942 942 1557
190 Miyako Jiren-mae 943 943 1558
220 Kuko-iriguchi 945 945 1600
¥ 240 Miyako airport 947 947 1602
140 220 Kuko-iriguchi 949 949 1604
140 210 Kagamihara 952 952 1607
140 220 Nazoko 952 952 1607
170 240 Naka-Nobarugoshi 954 954
190 260 Nobarugoshi 955 955
200 280 Nojo-mae 956 956
240 300 Saratake 958 958
260 320 Nemaji 958 958
270 320 Nishichu-iriguchi 959 959
300 360 Seijo-iriguchi 1001 1001
310 360 Nagamakyoku-mae 1001 1001
150 240 Kita-Nobarugoshi 1608
180 260 Miyazumi 1610
200 270 Miyahara Shogakko-mae 1611
210 280 Suna 1612
230 290 Yamakita 1613
260 320 Ohara 1615
320 360 Nagachu Kominkan-mae 1618
370 400 Yashikibaru 1620
370 400 Osebaru 1621
390 400 Yonahama 1622
370 410 Higa 1005 1005 1625
¥ Higa 1005 1005 1625
140 Yonahama 1008 1008
140 Osebaru 1009 1009
140 Yashikibaru 1010 1010
¥ 180 Nagachu Kominkan-mae 1012 1012
140 240 Ohara 1015 1015
150 270 Yamakita 1017 1017
170 290 Suna 1018 1018
180 300 Miyahara Shogakko-mae 1019 1019
190 310 Miyazumi 1020 1020
220 340 Kita-Nobarugoshi 1022 1022
240 140 Nagamakyoku-mae 1628
250 140 Seijo-iriguchi 1628
280 160 Nishichu-iriguchi 1630
300 180 Nemaji 1631
310 190 Saratake 1631
350 230 Nojo-mae 1633
360 240 Nobarugoshi 1634
380 260 Naka-Nobarugoshi 1635
240 300 Nazoko 1023 1023 1637
260 310 Kagamihara 1023 1023 1637
290 350 Kuko-iriguchi 1026 1026 1640
320 370 Miyako airport 1028 1028 1642
290 350 Kuko-iriguchi 1030 1030 1644
280 330 Miyako Jiren-mae 1032 1032 1647
300 350 Don Quixote-mae 1033 1033 1648
320 370 Miyakojima Shiyakusho 1035 1035 1650
330 380 Keisatsusho-mae 1036 1036 1651
340 400 TSUTAYA-mae 1037 1037 1652
360 410 Osaka Jiten-mae 1039 1039 1654
360 410 San-A-mae 1041 1041 1656
360 410 Kita-Kyuyusho-mae 1043 1043 1658
360 410 Kitasho-mae 1044 1044 1659
360 410 Ichiba-dori 1045 1045 1700
360 410 Miyako Byoin 1047
360 410 Jitsugyo Koko-mae 1048
360 410 Uezuno 1050
360 410 A&W-mae 1046 1701
360 410 Okigin-mae 1046 1701
360 410 Motoueno Basutei 1052 1047 1702
360 410 Kyoei Shako 1054 1049 1704