Kumejima town bus Isshu line, Kagiyama line
2022/3/1-
clockwise in the island Mon - Sun
counterclockwise in the island Mon - Sun
Route number and notices... I I I I I I K
Fare Bus stops a b
¥ Eigyosho ・・・ ・・・ 1100 1340 1635 1830 1855
120 Nakazato Sogo ground-mae ・・・ ・・・ 1101 1341 1636 1831 1856
120 B&G-mae ・・・ ・・・ 1101 1341 1636 1831 1856
120 Janado ・・・ 803 1103 1343 1638 1833 1858
120 Nakazato Chosha-mae ・・・ 805 1105 1345 1640 1835 1900
120 Higa ・・・ 806 1106 1346 1641 1836 1901
130 Magari ・・・ 807 1107 1347 1642 1837 1902
130 Yamagusuku ・・・ 808 1108 1348 1643 1838 1903
160 Gima ・・・ 810 1110 1350 1645 1840 1905
180 Kadekaru ・・・ 812 1112 1352 1647 1842 1907
180 Koritsu Kumejima Byoin-mae ・・・ 814 1114 1354 1649 1844
180 Kumejima Koko-mae ・・・ 814 1114 1354 1649 1844 1908
200 Kanegusuku ・・・ 815 1115 1355 1650 1845 ・・・
200 Kanegusuku port terminal-mae ・・・ ・・・
200 Hotel garden hills-mae ・・・ 816 1116 1356 1651 1846 ・・・
220 Ota ・・・ 817 1117 1357 1652 1847 ・・・
¥ 220 Nakadomari ・・・ 819 1119 1359 1654 1849 ・・・
120 240 Kumejimanishi Chugakko-mae ・・・ 820 1120 1400 1655 1850 ・・・
120 240 Nishime ・・・ 821 1121 1401 1656 1851 ・・・
120 250 Yamazato ・・・ 822 1122 1402 1657 1852 ・・・
120 250 Nakachi ・・・ 823 1123 1403 1658 1853 ・・・
120 270 Gushikawa ・・・ 824 1124 1404 1659 1854 ・・・
120 260 Nakandakari ・・・ 825 1125 1405 1700 1855 ・・・
170 210 Uegusuku ・・・ 828 1128 1408 1703 1858 ・・・
170 210 Hiyajo ・・・ 829 1129 1409 1704 1859 ・・・
200 180 Ue-Aka ・・・ 833 1133 1413 1708 1903 ・・・
230 150 Shita-Aka ・・・ 835 1135 1415 1710 1905 ・・・
230 120 Maja Kominkan-mae 800 837 1137 1417 1712 1907 ・・・
220 120 Une 801 839 1139 1419 1714 1909 ・・・
190 120 Tomari 801 841 1141 1421 1716 1911 ・・・
190 120 Janado 803 841 1141 1421 1716 1911 ・・・
220 470 Eigyosho ・・・ 845 1145 1425 1720 1915 ・・・