95, 189, TK01, TK02, TK03, Senagajima liner, Chatan liner
2022/7/23-
for Senagajima island, Iias Okinawa Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK01 189 TK02 CTN TK02 189 TK03 TK02 95 SNG TK02 95 TK02 189 TK03 95 TK02 95 TK02 95 189 TK02 95 TK03 CTN TK02 95 95 TK02 189 95 TK02 TK03 95 TK02 95 95 189 TK02 95 TK02 95 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 TK02 95 TK02
Fare Bus stops
¥ Ryukyu hotel & resort Nashiro beach ・・・ ・・・ ・・・ 820 ・・・ 900 ・・・ 930 930 ・・・ ・・・ 1010 ・・・ 1050 ・・・ 1120 ・・・ 1130 ・・・ 1210 ・・・ ・・・ 1250 ・・・ 1330 ・・・ 1330 ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ 1450 1510 ・・・ 1530 ・・・ ・・・ ・・・ 1620 ・・・ 1650 ・・・ ・・・ 1730 ・・・ 1810 ・・・ 1850 ・・・ 1930 ・・・ 2010 2040 ・・・ 2115
160 Itoman Shiyakusho 725 800 ・・・ 828 ・・・ 908 ・・・ 938 ・・・ ・・・ 1018 ・・・ 1058 ・・・ ・・・ 1138 ・・・ 1218 ・・・ ・・・ 1258 ・・・ ・・・ 1338 ・・・ ・・・ 1418 ・・・ ・・・ 1458 ・・・ 1538 ・・・ ・・・ ・・・ 1628 ・・・ 1658 ・・・ ・・・ 1738 ・・・ 1818 ・・・ 1858 ・・・ 1938 ・・・ 2018 2048 ・・・ 2123
¥ Itoman bus terminal 815 ・・・ 940 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman Shiyakusho-iriguchi 815 ・・・ 940 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman Ichiba-iriguchi 816 ・・・ 941 ・・・ ・・・ ・・・ 1131 ・・・ ・・・ ・・・ 1306 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1501 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman rotary 817 ・・・ 942 ・・・ ・・・ ・・・ 1132 ・・・ ・・・ ・・・ 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman-nishiku 817 ・・・ 942 ・・・ ・・・ ・・・ 1132 ・・・ ・・・ ・・・ 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Hakugindo-mae 818 ・・・ 943 ・・・ ・・・ ・・・ 1133 ・・・ ・・・ ・・・ 1308 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1503 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman-iriguchi 819 ・・・ 944 ・・・ ・・・ ・・・ 1134 ・・・ ・・・ ・・・ 1309 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1504 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Suisan Koko-mae 820 ・・・ 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Okisui ground-mae 820 ・・・ 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 821 ・・・ 946 ・・・ ・・・ ・・・ 1136 ・・・ ・・・ ・・・ 1311 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1506 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Southern beach hotel & resort Okinawa 835 ・・・ 915 945 ・・・ ・・・ 1025 ・・・ 1105 ・・・ 1145 ・・・ 1225 ・・・ 1305 ・・・ ・・・ 1345 ・・・ ・・・ 1425 ・・・ 1505 ・・・ 1545 ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1705 ・・・ ・・・ 1745 ・・・ 1825 ・・・ 1905 ・・・ 1945 ・・・ 2025 2055 ・・・ 2130
290 Michi-no-Eki Itoman 730 805 838 ・・・ 918 948 ・・・ ・・・ 1028 ・・・ 1108 ・・・ 1148 ・・・ 1228 ・・・ 1308 ・・・ ・・・ 1348 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ 1508 ・・・ 1548 ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1708 ・・・ ・・・ 1748 ・・・ 1828 ・・・ 1908 ・・・ 1948 ・・・ 2028 2058 ・・・ 2133
160 Mchi-no-Eki Itoman-mae 823 ・・・ 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1138 ・・・ ・・・ ・・・ 1313 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1508 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Iias Okinawa Toyosaki 846 ・・・ 927 957 1030 ・・・ 1037 1110 1117 1150 1157 1225 1237 1300 1317 1335 ・・・ 1357 1405 1435 1437 1505 1517 1535 1556 1605 1630 1647 1700 1717 1730 1800 1756 1830 1836 1910 1916 1950 1956 2030 2036 2106 2130 2141
Okinawa outlet malll Ashibinaa ・・・ 1032 ・・・ 1112 1152 1227 1302 1337 ・・・ 1407 1437 1507 1537 1607 1632 1702 1732 1802 1832 1912 1952 2032
160 Nishizaki Nichome 825 ・・・ 950 ・・・ 1140 1315 ・・・ 1510 1645
520 Senagajima hotel 856 ・・・ 938 1007 ・・・ 1047 1128 1208 1248 1328 ・・・ 1408 1450 1530 1609 1700 1730 1809 1847 1927 2006 2046 2116 2151
¥ Senagajima 942 1041 1407
620 Akamine Sta. 745 820 906 948 1017 1057 1140 1220 1300 1340 1419 1502 1542 1621 1713 1743 1822 1859 1938 2016 2056 2125 2200
250 400 700 Naha airport domestic terminal 752 827 845 913 954 955 1005 1010 1025 1049 1053 1105 1129 1148 1155 1200 1209 1228 1244 1308 1320 1330 1347 1356 1410 1419 1426 1426 1457 1510 1530 1534 1549 1550 1557 1628 1631 1654 1705 1720 1724 1750 1754 1824 1830 1854 1906 1928 1945 2009 2023 2047 2103 2132 2148 2207
250 Naha airport Int'l terminal ・・・ 955 ・・・ ・・・ ・・・ 1054 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
450 Kencho-kitaguchi (get on only) ・・・ 1007 ・・・ ・・・ ・・・ 1106 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
860 Naha Shogyo Koko 800 835 ・・・ 921 1003 ・・・ ・・・ 1033 ・・・ 1113 ・・・ 1156 ・・・ ・・・ ・・・ 1236 ・・・ 1316 ・・・ ・・・ 1355 ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ 1518 ・・・ ・・・ 1557 ・・・ ・・・ 1636 ・・・ ・・・ ・・・ 1728 ・・・ 1758 ・・・ ・・・ 1838 ・・・ 1914 ・・・ 1953 ・・・ 2031 ・・・ 2111 2139 ・・・ 2215
870 Kokusai Dori-iriguchi 802 837 ・・・ 922 1005 ・・・ ・・・ 1035 ・・・ 1115 ・・・ 1158 ・・・ ・・・ ・・・ 1238 ・・・ 1318 ・・・ ・・・ 1357 ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ 1520 ・・・ ・・・ 1559 ・・・ ・・・ 1638 ・・・ ・・・ ・・・ 1730 ・・・ 1800 ・・・ ・・・ 1840 ・・・ 1916 ・・・ 1955 ・・・ 2033 ・・・ 2113 2140 ・・・ 2217
500 Tomarin-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1112 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1438 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
550 Omoromachi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1120 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・