95, 189, TK01, TK02, TK03
2023/7/8-
for Senagajima island, Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK01 TK02 TK02 189 TK02 TK02 95 TK02 189 95 TK03 TK02 95 TK02 TK02 95 189 TK02 95 TK03 95 TK02 95 TK02 189 95 TK02 TK02 95 TK02 95 TK03 TK02 95 189 95 TK02 95 TK02 95 TK03 189 TK02 95 TK02 95 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95
Fare Bus stops
¥ Kokusai Dori-iriguchi ・・・ 725 750 815 ・・・ 850 930 ・・・ 955 ・・・ ・・・ ・・・ 1025 ・・・ 1055 1125 ・・・ ・・・ 1210 ・・・ ・・・ ・・・ 1250 ・・・ 1330 ・・・ ・・・ 1355 1425 ・・・ 1455 ・・・ ・・・ 1525 ・・・ ・・・ ・・・ 1605 ・・・ 1650 ・・・ ・・・ ・・・ 1715 ・・・ 1750 ・・・ ・・・ 1835 ・・・ 1910 ・・・ 1950 ・・・ 2030 ・・・ 2100 ・・・
240 Naha Shogyo Koko ・・・ 727 752 817 ・・・ 852 932 ・・・ 957 ・・・ ・・・ ・・・ 1027 ・・・ 1057 1127 ・・・ ・・・ 1212 ・・・ ・・・ ・・・ 1252 ・・・ 1332 ・・・ ・・・ 1357 1427 ・・・ 1457 ・・・ ・・・ 1527 ・・・ ・・・ ・・・ 1607 ・・・ 1652 ・・・ ・・・ ・・・ 1717 ・・・ 1752 ・・・ ・・・ 1837 ・・・ 1912 ・・・ 1952 ・・・ 2032 ・・・ 2102 ・・・
¥ 240 Naha airport domestic terminal 710 736 800 825 855 902 942 1000 1007 1020 1030 1030 1037 1105 1107 1137 1145 1215 1222 1225 1240 1300 1302 1330 1342 1350 1405 1407 1437 1440 1507 1510 1510 1537 1540 1545 1610 1617 1640 1702 1710 1710 1720 1727 1740 1802 1805 1835 1847 1905 1922 1945 2002 2025 2042 2105 2111 2200
240 Naha airport Int'l terminal 856 1021 1216 1351 1546 1721
240 240 Akamine Sta. 717 743 807 832 909 949 1014 1044 1114 1144 1229 1309 1349 1414 1444 1514 1544 1625 1710 1739 1817 1856 1930 2010 2049 2118
250 360 Senagajima hotel 817 844 920 1001 1026 1056 1126 1156 1241 1321 1401 1426 1456 1526 1556 1636 1722 1752 1832 1908 1941 2020 2059 2128
300 Nishizaki Nichome 917 1037 1232 1407 1607 1742
300 440 Okinawa outlet malll Ashibinaa 827 853 929 1010 1018 1036 1048 1105 1123 1135 1205 1203 1250 1243 1318 1330 1348 1410 1423 1435 1505 1458 1535 1528 1605 1558 1628 1646 1658 1732 1733 1802 1803 1842 1828 1858 1918 1921 1950 2001 2029 2041
350 470 Iias Okinawa Toyosaki 832 857 933 1014 1020 1040 1050 1109 1125 1139 1209 1205 1254 1245 1320 1334 1350 1414 1425 1439 1509 1500 1539 1530 1609 1600 1630 1650 000 1736 1735 1807 1805 1846 1830 1900 1922 1923 1954 2003 2033 2043 2110 2123 2139 2218
300 Mchi-no-Eki Itoman-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
410 550 Michi-no-Eki Itoman 730 757 840 905 941 1022 ・・・ 1048 ・・・ 1117 ・・・ 1147 1217 ・・・ 1302 ・・・ ・・・ 1342 ・・・ 1422 ・・・ 1447 1517 ・・・ 1547 ・・・ 1617 ・・・ ・・・ 1658 ・・・ 1744 ・・・ 1815 ・・・ 1854 ・・・ ・・・ 1930 ・・・ 2002 ・・・ 2041 ・・・ 2117 ・・・ 2146 ・・・
450 580 Southern beach hotel & resort Okinawa 844 909 945 1026 ・・・ 1052 ・・・ 1121 ・・・ 1151 1221 ・・・ 1306 ・・・ ・・・ 1346 ・・・ 1426 ・・・ 1451 1521 ・・・ 1551 ・・・ 1621 ・・・ ・・・ 1702 ・・・ 1748 ・・・ 1819 ・・・ 1858 ・・・ ・・・ 1934 ・・・ 2006 ・・・ 2045 ・・・ 2120 ・・・ 2149 ・・・
350 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Okisui ground-mae 919 ・・・ 1039 ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ 1409 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Suisan Koko-mae 920 ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Itoman-iriguchi 921 ・・・ 1041 ・・・ ・・・ ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ 1411 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1611 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Hakugindo-mae 922 ・・・ 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ ・・・ 1412 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman-nishiku 923 ・・・ 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1613 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman rotary 924 ・・・ 1044 ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ 1414 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1614 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Ichiba-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Shiyakusho-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman bus terminal 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
530 650 Itoman Shiyakusho 737 804 851 916 ・・・ 952 1032 ・・・ 1100 ・・・ ・・・ 1128 ・・・ 1158 1228 ・・・ ・・・ 1313 ・・・ ・・・ 1353 ・・・ 1433 ・・・ ・・・ 1458 1528 ・・・ 1558 ・・・ 1628 ・・・ ・・・ ・・・ 1709 ・・・ 1755 ・・・ ・・・ 1826 ・・・ 1905 ・・・ ・・・ 1941 ・・・ 2013 ・・・ 2052 ・・・ 2127 ・・・ 2156 ・・・
870 Ryukyu hotel & resort Nashiro beach 745 812 900 925 ・・・ 1001 1040 ・・・ 1110 ・・・ ・・・ 1110 1137 ・・・ 1207 1237 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ 1320 ・・・ 1402 ・・・ 1442 ・・・ ・・・ 1507 1537 ・・・ 1607 ・・・ 1550 1637 ・・・ ・・・ ・・・ 1718 ・・・ 1804 ・・・ 1750 ・・・ 1835 ・・・ 1914 ・・・ ・・・ 1950 ・・・ 2022 ・・・ 2100 ・・・ 2135 ・・・ 2204 ・・・