95, 189, TK01, TK02, TK03, Senagajima liner, Chatan liner
2022/7/23-
for Senagajima island, Iias Okinawa Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK01 TK01 189 TK02 TK02 CTN TK02 189 TK03 TK02 95 SNG TK02 95 TK02 189 TK03 95 TK02 95 TK02 TK02 95 189 TK02 95 TK03 CTN TK02 95 TK02 95 189 95 TK02 TK03 95 TK02 95 TK02 95 189 TK02 95 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 TK02 95 TK02
Fare Bus stops
¥ Ryukyu hotel & resort Nashiro beach ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 800 830 ・・・ 900 ・・・ 930 930 ・・・ ・・・ 1000 ・・・ 1045 ・・・ 1120 ・・・ 1120 ・・・ 1150 1215 ・・・ ・・・ 1300 ・・・ 1330 ・・・ 1330 ・・・ 1400 ・・・ ・・・ ・・・ 1440 1510 ・・・ 1520 ・・・ 1550 ・・・ ・・・ 1620 ・・・ ・・・ 1700 ・・・ 1740 ・・・ 1820 ・・・ 1900 ・・・ 1930 ・・・ 2000 2030 ・・・ 2100
160 Itoman Shiyakusho 650 710 740 ・・・ 809 839 ・・・ 909 ・・・ 939 ・・・ ・・・ 1009 ・・・ 1054 ・・・ ・・・ 1129 ・・・ 1159 1224 ・・・ ・・・ 1309 ・・・ ・・・ 1339 ・・・ 1409 ・・・ ・・・ ・・・ 1449 ・・・ 1529 ・・・ 1559 ・・・ ・・・ 1629 ・・・ ・・・ 1709 ・・・ 1749 ・・・ 1829 ・・・ 1909 ・・・ 1939 ・・・ 2008 2038 ・・・ 2108
¥ Itoman bus terminal 815 ・・・ 940 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman Shiyakusho-iriguchi 815 ・・・ 940 ・・・ ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman Ichiba-iriguchi 816 ・・・ 941 ・・・ ・・・ ・・・ 1131 ・・・ ・・・ ・・・ 1306 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1501 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman rotary 817 ・・・ 942 ・・・ ・・・ ・・・ 1132 ・・・ ・・・ ・・・ 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman-nishiku 817 ・・・ 942 ・・・ ・・・ ・・・ 1132 ・・・ ・・・ ・・・ 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Hakugindo-mae 818 ・・・ 943 ・・・ ・・・ ・・・ 1133 ・・・ ・・・ ・・・ 1308 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1503 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Itoman-iriguchi 819 ・・・ 944 ・・・ ・・・ ・・・ 1134 ・・・ ・・・ ・・・ 1309 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1504 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Suisan Koko-mae 820 ・・・ 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Okisui ground-mae 820 ・・・ 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1505 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 821 ・・・ 946 ・・・ ・・・ ・・・ 1136 ・・・ ・・・ ・・・ 1311 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1506 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Southern beach hotel & resort Okinawa 815 845 ・・・ 915 945 ・・・ ・・・ 1015 ・・・ 1100 ・・・ 1135 ・・・ 1205 1230 ・・・ 1315 ・・・ ・・・ 1345 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ 1455 ・・・ 1535 ・・・ 1605 ・・・ 1635 ・・・ ・・・ 1715 ・・・ 1755 ・・・ 1835 ・・・ 1915 ・・・ 1945 ・・・ 2014 2044 ・・・ 2114
290 Michi-no-Eki Itoman 655 715 745 819 849 ・・・ 919 949 ・・・ ・・・ 1019 ・・・ 1104 ・・・ 1139 ・・・ 1209 1234 ・・・ 1319 ・・・ ・・・ 1349 ・・・ 1419 ・・・ ・・・ 1459 ・・・ 1539 ・・・ 1608 ・・・ 1638 ・・・ ・・・ 1718 ・・・ 1758 ・・・ 1838 ・・・ 1918 ・・・ 1948 ・・・ 2018 2047 ・・・ 2117
160 Mchi-no-Eki Itoman-mae 823 ・・・ 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1138 ・・・ ・・・ ・・・ 1313 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1508 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
370 Iias Okinawa Toyosaki 829 858 ・・・ 927 957 1030 ・・・ 1027 1110 1112 1150 1147 1225 1218 1243 1300 1328 1335 ・・・ 1358 1405 1428 1435 1505 1508 1535 1548 1605 1616 1630 1647 1700 1730 1728 1800 1808 1830 1848 1910 1927 1950 1957 2030 2027 2055 2130 2125
Okinawa outlet malll Ashibinaa ・・・ 1032 ・・・ 1112 1152 1227 1302 1337 ・・・ 1407 1437 1507 1537 1607 1632 1702 1732 1802 1832 1912 1952 2032
160 Nishizaki Nichome 825 ・・・ 950 ・・・ 1140 1315 ・・・ 1510 1645
520 Senagajima hotel 841 908 ・・・ 937 1007 ・・・ 1037 1122 1157 1228 1253 1338 ・・・ 1408 1438 1518 1600 1628 1700 1743 1823 1903 1939 2008 2038 2107 2136
¥ Senagajima 942 1041 1407
620 Akamine Sta. 712 735 810 853 918 948 1018 1048 1133 1208 1239 1304 1349 1419 1449 1529 1611 1639 1711 1755 1833 1913 1949 2019 2048 2117 2146
250 400 700 Naha airport domestic terminal 719 743 818 845 900 925 954 955 1005 1010 1025 1049 1053 1055 1129 1140 1155 1200 1209 1215 1244 1246 1311 1320 1330 1356 1356 1410 1419 1426 1426 1456 1457 1530 1534 1536 1550 1557 1618 1631 1646 1654 1705 1718 1724 1754 1802 1824 1840 1854 1920 1928 1956 2009 2026 2047 2055 2124 2148 2153
250 Naha airport Int'l terminal ・・・ 955 ・・・ ・・・ ・・・ 1054 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
450 Kencho-kitaguchi (get on only) ・・・ 1007 ・・・ ・・・ ・・・ 1106 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
860 Naha Shogyo Koko 727 750 826 ・・・ 908 933 1003 ・・・ ・・・ 1033 ・・・ 1103 ・・・ 1148 ・・・ ・・・ ・・・ 1223 ・・・ 1254 1319 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1434 ・・・ 1504 ・・・ ・・・ ・・・ 1544 ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1654 ・・・ ・・・ 1726 ・・・ ・・・ 1810 ・・・ 1848 ・・・ 1928 ・・・ 2004 ・・・ 2033 ・・・ 2103 2132 ・・・ 2201
870 Kokusai Dori-iriguchi 729 752 828 ・・・ 910 935 1005 ・・・ ・・・ 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1150 ・・・ ・・・ ・・・ 1225 ・・・ 1256 1321 ・・・ ・・・ 1406 ・・・ ・・・ 1436 ・・・ 1506 ・・・ ・・・ ・・・ 1546 ・・・ ・・・ 1629 ・・・ 1656 ・・・ ・・・ 1728 ・・・ ・・・ 1812 ・・・ 1850 ・・・ 1930 ・・・ 2006 ・・・ 2035 ・・・ 2105 2134 ・・・ 2203
500 Tomarin-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1112 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1438 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
550 Omoromachi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1120 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・