95, 189, TK01, TK02, Senagajima liner, Chatan liner
2021/11/8-
for Senagajima island, Iias Okinawa Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK02 TK02 TK02 189 TK02 TK02 95 TK02 189 95 TK02 95 TK02 95 TK02 189 TK02 95 TK02 CTN 95 95 TK02 189 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 189 TK02 95 95 TK02 95 189 CTN 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 SNG TK02 95 TK02 TK02 95 TK02
Fare Bus stops
¥ Omoromachi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1222 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2015 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
170 Tomarin-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1229 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1704 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2022 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Kokusai Dori-iriguchi ・・・ 755 815 840 ・・・ 905 940 ・・・ 1005 ・・・ ・・・ 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1135 ・・・ 1205 ・・・ 1240 ・・・ ・・・ 1315 ・・・ ・・・ 1405 ・・・ 1450 ・・・ 1525 ・・・ ・・・ 1555 ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・ ・・・ 1725 ・・・ 1755 ・・・ 1830 ・・・ 1900 ・・・ 1940 ・・・ 2020 2050 ・・・ 2115 2145 ・・・ 2250
240 Naha Shogyo Koko ・・・ 757 817 847 ・・・ 907 942 ・・・ 1007 ・・・ ・・・ 1037 ・・・ 1107 ・・・ 1137 ・・・ 1207 ・・・ 1242 ・・・ ・・・ 1317 ・・・ ・・・ 1407 ・・・ 1452 ・・・ 1527 ・・・ ・・・ 1557 ・・・ ・・・ 1642 ・・・ ・・・ ・・・ 1727 ・・・ 1757 ・・・ 1832 ・・・ 1902 ・・・ 1942 ・・・ 2022 2052 ・・・ 2117 2147 ・・・ 2252
200 Asahibashi (get off only) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1709 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2028 ・・・ ・・・
¥ 240 350 Naha airport domestic terminal ・・・ 805 825 850 855 917 953 1000 1018 1020 1030 1050 1105 1120 1145 1150 1215 1220 1225 1255 1250 1300 1330 1330 1350 1405 1420 1440 1505 1510 1540 1540 1545 1610 1610 1640 1655 1710 1720 1725 1740 1740 1805 1810 1835 1845 1905 1915 1945 1953 2025 2033 2045 2102 2105 2127 2157 2200 2302
350 Naha airport Int'l terminal ・・・ 856 1021 1216 1351 1546 1721 2046
240 240 Akamine Sta. 800 812 832 857 924 1000 1025 1057 1127 1157 1227 1302 1337 1427 1512 1547 1617 1702 1747 1817 1852 1922 2000 2040 2109 2134 2204 2309
550 Senagajima 1307 1742 2103
250 360 Senagajima hotel 822 842 907 935 1011 1036 1108 1138 1208 1238 1313 ・・・ 1348 1438 1523 1558 1628 1713 ・・・ 1758 1828 1903 1933 2010 2050 ・・・ 2119 d 2144 2214 2319
300 Nishizaki Nichome 917 1037 1232 ・・・ 1407 1607 1742 ・・・ ・・・
300 440 Okinawa outlet malll Ashibinaa 831 852 917 945 1021 1018 1046 1048 1118 1123 1148 1203 1218 1248 1243 1323 ・・・ 1318 1348 1358 1423 1448 1458 1533 1528 1608 1558 1638 1628 1658 1723 1733 ・・・ 1803 1808 1828 1838 1858 1913 1921 1943 2001 2020 2041 ・・・
350 470 Iias Okinawa Toyosaki 835 856 921 949 1026 1020 1051 1050 1123 1125 1153 1205 1223 1253 1245 1328 ・・・ 1320 1350 1403 1425 1453 1500 1538 1530 1613 1600 1643 1630 000 1728 1735 ・・・ 1805 1813 1830 1843 1900 1918 1923 1948 2003 2024 2043 2100 ・・・ 2129 2123 2154 2224 2218
300 Mchi-no-Eki Itoman-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
410 550 Michi-no-Eki Itoman 815 845 906 931 959 1036 ・・・ 1101 ・・・ 1133 ・・・ 1203 ・・・ 1233 1303 ・・・ 1338 ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ 1503 ・・・ 1548 ・・・ 1623 ・・・ 1653 ・・・ ・・・ 1738 ・・・ ・・・ ・・・ w ・・・ 1853 ・・・ 1928 ・・・ 1958 ・・・ 2034 ・・・ 2108 ・・・ 2137 ・・・ 2202 2232 ・・・ 2332
450 580 Southern beach hotel & resort Okinawa 850 910 935 1003 1040 ・・・ 1105 ・・・ 1137 ・・・ 1207 ・・・ 1237 1307 ・・・ 1342 ・・・ ・・・ ・・・ 1417 ・・・ 1507 ・・・ 1552 ・・・ 1627 ・・・ 1657 ・・・ ・・・ 1742 ・・・ ・・・ ・・・ 1827 ・・・ 1857 ・・・ 1932 ・・・ 2002 ・・・ 2038 ・・・ 2112 ・・・ 2141 ・・・ 2206 2236 ・・・ 2336
350 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Okisui ground-mae 919 ・・・ 1039 ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1409 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Suisan Koko-mae 920 ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Itoman-iriguchi 921 ・・・ 1041 ・・・ ・・・ ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1411 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1611 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Hakugindo-mae 922 ・・・ 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1412 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman-nishiku 923 ・・・ 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1613 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman rotary 924 ・・・ 1044 ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1414 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1614 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Ichiba-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Shiyakusho-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman bus terminal 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
530 650 Itoman Shiyakusho 821 858 918 943 ・・・ 1011 1048 ・・・ 1113 ・・・ ・・・ 1145 ・・・ 1215 ・・・ 1245 ・・・ 1315 ・・・ 1350 ・・・ ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ 1515 ・・・ 1600 ・・・ 1635 ・・・ ・・・ 1705 ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1835 ・・・ 1905 ・・・ 1940 ・・・ 2010 ・・・ 2046 ・・・ 2120 ・・・ 2148 ・・・ 2213 2243 ・・・ 2343