No.19
2023/9/11-
Circle line for Kaiho Koko weekday Sat
Route number and notices... 19 19 19 19 19 19 19 19
Fare Bus stops a b a b a b a b
¥ Arakawa Eigyosho 640 810 1640 1805
240 Kenritsu Iryo center 643 812 1642 1807
240 Kenritsu Iryo center-higashiguchi 644 813 1643 1808
240 Naha interchange-mae 649 708 817 838 1647 1702 1815 1832
240 Sakiyama 651 711 819 840 1648 1705 1816 1835
240 Akata 653 713 823 843 1649 1706 1818 1837
240 Shuri Sta. 654 715 826 845 1651 1708 1820 1839
240 Tera Sanchome 659 721 828 847 1654 1712 1825 1842
240 Torikobori 702 725 832 849 1657 1716 1828 1845
240 Kaiho Chugaku, Koko-mae 704 727 833 851 1658 1718 1829 1846
240 Naha interchange-mae 708 734 838 855 1702 1727 1832 1849
240 Kenritsu Iryo center-higashiguchi 737 857 1731 1851
240 Arakawa Eigyosho 738 858 1732 1852