Minami bus
2021/2/1-
clockwise in Yoron island Mon - Sun
counterclockwise in Yoron island Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops *
¥ Minami bus-mae 730 930 1030 1300 1530
200 Chabana Kaigan-mae 732 932 1032 1302 1532
200 Shinaha 736 936 1036 1306 1536
200 Nama 739 939 1039 1309 1539
200 Furusato 743 943 1043 1313 1543
200 Furusato-iriguchi 745 945 1045 1315 1545
200 Yurigahama-iriguchi 749 949 1049 1319 1549
200 Higashiku 751 951 1051 1321 1551
200 Nishiku 752 952 1052 1322 1552
200 Yoron Shogakko-mae 755 955 1055 1325 1555
200 Yoron Chugakko-mae 756 956 1056 1326 1556
200 Ishini 757 957 1057 1327 1557
200 Ritcho-iriguchi 800 1000 1100 1330 1600
200 Yakuba-mae 804 1004 1104 1334 1604
200 Yoron byoin 808 1008 1108 1338 1608
200 Home center-mae 810 1010 1110 1340 1610
200 Yubinkyoku-mae 812 1012 1112 1342 1612
200 Kanko hotel-mae 814 1014 1114 1344 1614
200 Chabana Kaigan-mae 816 1016 1116 1346 1616
200 Minami bus-mae 818 1018 1118 1348 1618