Minami bus
2021/2/1-
clockwise in Yoron island Mon - Sun
counterclockwise in Yoron island Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops *
¥ Minami bus-mae 830 1130 1430 1640 1740
200 Chabana Kaigan-mae 832 1132 1432 1642 1742
200 Kanko hotel-mae 834 1134 1434 1644 1744
200 Yubinkyoku-mae 836 1136 1436 1646 1746
200 Home center-mae 838 1138 1438 1648 1748
200 Yoron byoin 840 1140 1440 1650 1750
200 Yakuba-mae 844 1144 1444 1654 1754
200 Ritcho-iriguchi 848 1148 1448 1658 1758
200 Ishini 851 1151 1451 1701 1801
200 Yoron Chugakko-mae 852 1152 1452 1702 1802
200 Yoron Shogakko-mae 853 1153 1453 1703 1803
200 Nishiku 856 1156 1456 1706 1806
200 Higashiku 857 1157 1457 1707 1807
200 Yurigahama-iriguchi 859 1159 1459 1709 1809
200 Furusato-iriguchi 903 1203 1503 1713 1813
200 Furusato 905 1205 1505 1715 1815
200 Nama 909 1209 1509 1719 1819
200 Shinaha 912 1212 1512 1722 1822
200 Yakuba-mae 916 1216 1516 1726 1826
200 Minami bus-mae 918 1218 1518 1728 1828