Iheya village bus
2020/10/1-
from south to north Mon - Sun
from north to south Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops
¥ Noho port 717 ・・・ 1031 1127 ・・・ 1331 1647 ・・・ 1851
100 Noho Gakko-mae 718 ・・・ 1032 1128 ・・・ 1332 1648 ・・・ 1852
100 Sekai Shio no Hakubutsukan 719 ・・・ 1033 1129 ・・・ 1333 1649 ・・・ 1853
100 Noho Hantamo-mae 721 ・・・ 1035 1131 ・・・ 1335 1651 ・・・ 1855
100 Yonesaki Kaihin Koen-mae 723 ・・・ 1037 1133 ・・・ 1337 1653 ・・・ 1857
100 Shimajiri-minami 727 ・・・ 1137 ・・・ 1657 ・・・
100 Shimajiri Baiten-mae 728 ・・・ 1041 1138 ・・・ 1341 1658 ・・・ 1901
100 Shimajiri-kita 729 ・・・ 1139 ・・・ 1659 ・・・
100 Shimajiri Ashichi 732 ・・・ 1142 ・・・ 1702 ・・・
100 Gakiya-minami 737 ・・・ 1147 ・・・ 1707 ・・・
100 Gakiya 739 ・・・ | 1149 ・・・ | 1709 ・・・ |
100 Maedomari port 742 940 | 1152 1240 | 1712 1800 |
100 Shinryojo-mae 740 944 1047 1150 1244 1347 1710 1804 1907
100 Torazuen 744 942 1049 1154 1242 1349 1714 1802 1909
100 Maedomari port | | 1050 | | 1350 | | 1910
100 Yakuba-mae 745 946 ・・・ 1155 1246 ・・・ 1715 1806 ・・・
100 Maedomari Kominkan 748 948 ・・・ 1158 1248 ・・・ 1718 1808 ・・・
100 Dana Toro 752 952 ・・・ 1202 1252 ・・・ 1722 1812 ・・・
100 Dana Gajina 756 956 ・・・ 1206 1256 ・・・ 1726 1816 ・・・
100 Dana Kominkan 758 958 ・・・ 1208 1258 ・・・ 1728 1818 ・・・