95, 189, TK01, TK02, TK03, Senagajima liner, Chatan liner
2022/7/23-
for Senagajima island, Iias Okinawa Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK01 TK02 189 TK02 TK02 95 189 95 TK03 TK02 95 TK02 95 TK02 189 95 TK02 TK03 CTN 95 TK02 95 189 TK02 95 TK03 TK02 95 TK02 95 95 189 TK02 TK03 95 TK02 95 95 TK02 189 CTN 95 TK02 95 TK02 95 95 TK02 95 TK02 95 TK02 SNG 95 TK02 TK02 95
Fare Bus stops
¥ Omoromachi Sta. ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1222 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1657 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2015 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
170 Tomarin-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1229 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1704 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2022 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Kokusai Dori-iriguchi ・・・ 725 820 ・・・ 855 945 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1025 ・・・ 1055 ・・・ 1135 ・・・ ・・・ 1220 ・・・ ・・・ 1300 ・・・ ・・・ 1340 ・・・ ・・・ 1420 ・・・ 1455 ・・・ ・・・ ・・・ 1540 ・・・ ・・・ 1620 ・・・ ・・・ 1700 ・・・ ・・・ 1750 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ 1900 ・・・ 1935 ・・・ 2015 ・・・ 2055 2130 ・・・
240 Naha Shogyo Koko ・・・ 726 822 ・・・ 857 947 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1027 ・・・ 1057 ・・・ 1137 ・・・ ・・・ 1222 ・・・ ・・・ 1302 ・・・ ・・・ 1342 ・・・ ・・・ 1422 ・・・ 1457 ・・・ ・・・ ・・・ 1542 ・・・ ・・・ 1622 ・・・ ・・・ 1702 ・・・ ・・・ 1752 ・・・ 1822 ・・・ ・・・ 1902 ・・・ 1937 ・・・ 2017 ・・・ 2057 2132 ・・・
200 Asahibashi (get off only) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1709 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2028 ・・・ ・・・
¥ 240 350 Naha airport domestic terminal 700 735 830 855 907 957 1000 1020 1030 1030 1037 1105 1107 1145 1147 1215 1225 1232 1240 1250 1300 1312 1330 1350 1352 1405 1420 1432 1440 1507 1510 1540 1545 1552 1600 1610 1632 1640 1710 1712 1720 1725 1740 1802 1805 1832 1835 1905 1912 1945 1947 2025 2027 2045 2105 2107 2141 2200
350 Naha airport Int'l terminal 856 1021 1216 1351 1546 1721 2046
240 240 Akamine Sta. 707 742 837 914 1004 1044 1115 1155 1240 1319 1400 1440 1515 1600 1640 1720 1810 1840 1920 1955 2035 2115 2148
550 Senagajima 1307 1742 2103
250 360 Senagajima hotel 847 924 1014 1054 1126 1205 1252 ・・・ 1330 1413 1452 1527 1613 1652 1730 ・・・ 1820 1850 1930 2005 2045 ・・・ 2125 2157
300 Nishizaki Nichome 917 1037 1232 ・・・ 1407 1607 1742 ・・・ ・・・
300 440 Okinawa outlet malll Ashibinaa 855 933 1023 1018 1048 1103 1123 1135 1203 1215 1243 1300 ・・・ 1318 1340 1348 1422 1423 1500 1458 1536 1528 1558 1622 1628 1702 1658 1733 1738 ・・・ 1803 1828 1828 1858 1858 1921 1938 2001 2013 2041 ・・・
350 470 Iias Okinawa Toyosaki 859 937 1027 1020 1050 1107 1125 1139 1205 1219 1245 1304 ・・・ 1320 1344 1350 1426 1425 1504 1500 1540 1530 1600 1626 1630 1706 000 1735 1742 ・・・ 1805 1832 1830 1902 1900 1923 1942 2003 2017 2043 2055 ・・・ 2123 2135 2209 2218
300 Mchi-no-Eki Itoman-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
410 550 Michi-no-Eki Itoman 722 757 906 945 1035 ・・・ ・・・ 1115 ・・・ 1147 ・・・ 1227 ・・・ 1312 ・・・ ・・・ 1352 ・・・ 1434 ・・・ 1512 ・・・ 1548 ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1714 ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ 1840 ・・・ 1910 ・・・ ・・・ 1950 ・・・ 2025 ・・・ 2103 ・・・ ・・・ 2142 2216 ・・・
450 580 Southern beach hotel & resort Okinawa 910 949 1039 ・・・ ・・・ 1119 ・・・ 1150 ・・・ 1230 ・・・ 1315 ・・・ ・・・ 1355 ・・・ 1437 ・・・ 1515 ・・・ 1551 ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1717 ・・・ ・・・ 1753 ・・・ ・・・ 1843 ・・・ 1913 ・・・ ・・・ 1953 ・・・ 2028 ・・・ 2106 ・・・ ・・・ 2145 2219 ・・・
350 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Okisui ground-mae 919 ・・・ 1039 ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1409 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Suisan Koko-mae 920 ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Itoman-iriguchi 921 ・・・ 1041 ・・・ ・・・ ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1411 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1611 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
350 Hakugindo-mae 922 ・・・ 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1412 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman-nishiku 923 ・・・ 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1613 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman rotary 924 ・・・ 1044 ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1414 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1614 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Ichiba-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman Shiyakusho-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
400 Itoman bus terminal 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
530 650 Itoman Shiyakusho 729 804 917 ・・・ 956 1046 ・・・ ・・・ ・・・ 1126 ・・・ 1157 ・・・ 1237 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ 1444 ・・・ 1522 ・・・ 1558 ・・・ ・・・ ・・・ 1645 ・・・ 1724 ・・・ ・・・ 1800 ・・・ ・・・ ・・・ 1850 ・・・ 1920 ・・・ ・・・ 2000 ・・・ 2035 ・・・ 2113 ・・・ ・・・ 2152 2226 ・・・
870 Ryukyu hotel & resort Nashiro beach 738 813 925 ・・・ 1005 1055 ・・・ ・・・ ・・・ 1110 1135 ・・・ 1205 ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1330 1320 ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ 1452 ・・・ 1500 1530 ・・・ 1606 ・・・ ・・・ ・・・ 1653 1640 ・・・ 1732 ・・・ ・・・ 1808 ・・・ ・・・ ・・・ 1858 ・・・ 1928 ・・・ ・・・ 2008 ・・・ 2043 ・・・ 2121 ・・・ ・・・ 2200 2234 ・・・