No.47,87 
2024/7/1-
for Urasoe city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 87 87 47 47 47 47 87 87 47 47 47 47 47 47
Fare Bus stops
¥ Tomigusuku Eigyosho 555 615 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1305 1340 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Unten Menkyo center-mae 556 616 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1306 1341 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Michi-no-Eki Toyosaki 557 617 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1307 1342 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Outlet mall Ashibinaa-mae 558 618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1308 1343 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Toyosaki-iriguchi 558 618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1309 1344 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Onaga-kita 559 619 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1310 1345 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Yone-iriguchi 601 621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1312 1347 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Zayasu-iriguchi 601 621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1312 1347 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 Iraha 602 622 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1313 1348 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 Ganaha 603 623 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1314 1349 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
280 Nakachi 604 624 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1315 1350 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
280 Takara 605 625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1318 1353 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Uebaru-iriguchi 605 625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1318 1353 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Shinmachi-iriguchi 606 626 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1319 1354 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Daini-gate 607 627 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1320 1355 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Akamine Sta. 610 630 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1325 1400 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Akamine Asatobaru 610 630 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1325 1400 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Oroku Sta. 612 632 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1327 1402 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Tabaru 613 633 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1328 1403 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Nahanishi Koko-mae 614 634 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1329 1404 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Kanagusuku 615 635 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1330 1405 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Gun Sambashi-mae 616 636 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1331 1406 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 Koen-mae 617 637 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1332 1407 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 470 Naha bus terminal 620 640 810 845 1015 1100 1335 1410 1520 1555 1720 1800 1930 2005
260 530 Kencho-kitaguchi 622 642 812 847 1017 1102 1337 1412 1522 1557 1722 1802 1932 2007
260 530 Okinawa times-mae 624 644 814 849 1019 1104 1339 1414 1524 1559 1725 1805 1934 2009
260 570 Wakamatsu-iriguchi 625 645 817 852 1021 1106 1341 1416 1526 1601 1729 1809 1937 2012
260 570 Tomaritakahashi 628 648 821 856 1025 1110 1345 1420 1530 1605 1733 1813 1940 2015
260 630 Uenoya 630 650 824 859 1027 1112 1347 1422 1532 1607 1736 1816 1942 2017
260 630 Daiichi-Ameku 630 650 824 859 1027 1112 1347 1422 1532 1607 1736 1816 1942 2017
260 630 Ameku 630 650 825 900 1028 1113 1348 1423 1533 1608 1737 1817 1943 2018
260 630 Aja 631 651 826 901 1029 1114 1349 1424 1534 1609 1738 1818 1944 2019
260 630 Ajabashi 632 653 828 903 1030 1115 1350 1425 1535 1611 1741 1821 1945 2020
330 660 Jitchaku 632 653 828 903 1030 1115 1350 1425 1535 1611 1741 1821 1945 2020
330 660 Jitchaku Itchome 633 654 829 904 1031 1116 1351 1426 1536 1612 1742 1822 1946 2021
330 700 Uchimanishi Kominkan-mae 634 655 830 905 1032 1117 1352 1427 1537 1613 1743 1823 1947 2022
330 700 Uchima Kominkan-mae 635 656 831 906 1033 1118 1353 1428 1538 1614 1744 1824 1948 2023
330 700 Urasoe Koko-mae 636 657 833 908 1034 1119 1354 1429 1539 1616 1750 1830 1949 2024
330 700 Takushi-iriguchi 637 658 834 909 1035 1120 1355 1430 1540 1617 1751 1831 1950 2025
370 730 Takushi Ohashi 638 659 835 910 1036 1121 1356 1431 1541 1618 1752 1832 1951 2026
420 770 Ona Shogakko-iriguchi 639 700 836 911 1037 1122 1357 1432 1542 1619 1753 1833 1952 2027
420 770 Takushi Shogakko-iriguchi 640 701 837 912 1038 1123 1358 1433 1543 1621 1756 1836 1953 2028
420 770 Daiichi-Takushi 641 702 838 913 1039 1124 1359 1434 1544 1622 1757 1837 1954 2029
420 770 Daiichi-Kyozuka 642 703 839 914 1040 1125 1400 1435 1545 1623 1758 1838 1955 2030
470 790 Kyozuka-iriguchi 644 705 842 917 1042 1127 1402 1437 1547 1625 1801 1841 1957 2032
470 790 Kokusai center-iriguchi 646 707 845 920 1045 1130 1405 1440 1550 1630 1805 1845 2000 2035
470 790 Okinawa Ryoikuen--mae Arr. 650 710 850 925 1050 1135 1415 1450 1555 1635 1815 1850 2005 2040
Okinawa Ryoikuen--mae Dep. 705 720 900 935 1100 1145 1425 1500 1605 1645 1825 1900 2015 2050
Kyozuka city-iriguchi 705 720 900 935 1100 1145 1425 1500 1605 1645 1826 1900 2015 2050