No.26,32,43,385
2021/2/27-
for San-A Parco city, Okinawa convention center, Chatan town weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 32 32 32 26 32 32 385 32 32 43 26 32 385 43 26 43 43 26 32 385 43 32 26 43 26 385 32 26 32 385 43 32 26 385 43 32 385 26 32 385 32 43 43 32 385 43 32 385 32 32 385
Fare Bus stops
¥ Naha airport domestic terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ 925 ・・・ ・・・ 1020 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1150 ・・・ 1200 ・・・ ・・・ 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1535 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Naha airport Int'l terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ 926 ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1151 ・・・ 1201 ・・・ ・・・ 1306 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1536 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Free zone-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ 928 ・・・ ・・・ 1023 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1153 ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1308 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1538 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ ・・・ 1025 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1155 ・・・ 1205 ・・・ ・・・ 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1540 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ 932 ・・・ ・・・ 1027 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1157 ・・・ 1207 ・・・ ・・・ 1312 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1542 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 240 Naha bus terminal 555 605 620 625 628 647 730 747 820 841 850 857 910 923 935 935 1008 1030 1033 1100 1108 1132 1200 1201 1210 1240 1303 1315 1332 1352 1357 1420 1435 1435 1452 1505 1513 1545 1552 1615 1707 1725 1742 1755 1815 1827 1937 2000 2013 2042 2150
240 240 Kencho-kitaguchi 556 607 622 627 630 649 732 749 822 843 852 859 912 925 937 937 1010 1032 1035 1102 1110 1134 1202 1203 1212 1242 1305 1317 1334 1354 1359 1422 1437 1437 1454 1507 1515 1547 1554 1617 1709 1727 1744 1757 1817 1829 1939 2002 2015 2044 2152
240 240 Norin Chukin-mae 557 609 624 629 632 651 734 751 824 845 854 901 927 939 939 1012 1034 1037 1112 1136 1204 1205 1214 1307 1319 1336 1356 1401 1424 1439 1456 1509 1517 1549 1556 1711 1729 1746 1759 1831 1941 2017 2046
240 240 Wakamatsu-iriguchi 557 609 624 630 632 652 735 752 825 846 855 902 928 940 940 1013 1035 1038 1113 1137 1205 1206 1215 1308 1320 1337 1357 1402 1425 1440 1457 1510 1518 1550 1557 1712 1730 1747 1800 1832 1942 2018 2047
240 240 Tomaritakahashi 558 610 625 631 633 653 736 754 827 848 857 904 930 942 942 1015 1037 1040 1115 1139 1207 1208 1217 1310 1322 1339 1358 1404 1427 1442 1459 1512 1519 1552 1600 1715 1733 1750 1803 1835 1945 2020 2049
240 240 Kumoji Kominkan-mae 914 1104 1244 1439 1619 1819 2004 2154
240 240 Miebashi Sta. 915 1105 1245 1440 1620 1820 2005 2155
240 240 Makishi Koen-mae 916 1106 1246 1441 1621 1821 2006 2156
240 240 Asato 919 1109 1249 1444 1624 1824 2009 2159
240 240 Sogenji 920 1110 1250 1445 1625 1825 2010 2200
240 240 Nakanohashi 921 1111 1251 1446 1626 1826 2011 2201
240 240 Tomaritakahashi 922 1112 1252 1447 1627 1828 2013 2203
240 240 Uenoya 559 612 627 633 635 655 737 757 830 851 900 907 924 933 945 945 1018 1040 1043 1114 1118 1142 1210 1211 1220 1254 1313 1325 1342 1359 1407 1430 1445 1449 1502 1515 1520 1555 1603 1629 1719 1737 1754 1807 1830 1839 1948 2015 2023 2052 2204
240 240 Daiichi-Ameku 559 612 627 633 635 655 738 757 830 851 901 907 925 933 946 945 1018 1041 1043 1115 1118 1142 1211 1211 1221 1255 1313 1326 1342 1400 1407 1430 1446 1450 1502 1515 1521 1556 1603 1630 1719 1737 1754 1807 1831 1839 1948 2016 2023 2052 2205
240 240 Ameku 559 612 627 634 635 655 739 757 830 851 902 907 925 933 947 945 1018 1042 1043 1115 1118 1142 1212 1211 1222 1255 1313 1327 1342 1401 1407 1430 1447 1450 1502 1515 1522 1557 1603 1630 1719 1737 1754 1807 1831 1839 1948 2016 2023 2052 2205
240 240 Aja 600 613 628 635 636 656 740 758 831 852 903 908 926 934 948 946 1019 1043 1044 1116 1119 1143 1213 1212 1223 1256 1314 1328 1343 1402 1408 1431 1448 1451 1503 1516 1523 1558 1604 1631 1720 1738 1755 1808 1832 1840 1949 2017 2024 2053 2206
240 240 Ajabashi 600 614 629 636 638 658 741 800 833 854 904 910 928 936 949 948 1021 1044 1046 1118 1121 1145 1214 1214 1224 1258 1316 1329 1345 1403 1410 1433 1449 1453 1505 1518 1524 1559 1606 1633 1722 1740 1757 1810 1834 1842 1951 2019 2026 2055 2207
290 320 Jitchaku 601 615 630 637 639 659 743 801 834 855 911 930 937 949 1022 1047 1120 1122 1146 1215 1226 1300 1317 1346 1405 1411 1434 1455 1506 1519 1526 1607 1635 1723 1741 1758 1811 1836 1843 1952 2021 2027 2056 2209
240 320 Akebono Sanchome 906 951 1046 1216 1331 1451 1601
240 320 Okinawa Sharp-mae 907 952 1047 1217 1332 1452 1602
290 Kokuritsu Gekijo-mae 616 640 744 931 938 1048 1121 1301 1318 1406 1456 1507 1527 1636 1837 2022 2210
310 Oroshi Shogyo Danchi-mae 617 641 747 934 939 1049 1124 1304 1319 1408 1459 1508 1529 1639 1841 2025 2212
390 420 San-A Parco city-mae 618 642 800 918 945 940 1003 1058 1050 1135 1228 1315 1320 1343 1422 1503 1510 1509 1543 1613 1650 1855 2035 2220
400 Minatogawa Sachibaru 619 643 ・・・ ・・・ 941 1051 ・・・ ・・・ 1321 ・・・ ・・・ 1510 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 400 Daiichi-Nakanishi 602 631 639 700 ・・・ 802 835 856 912 ・・・ 950 1023 ・・・ 1123 1147 1216 1229 ・・・ 1347 ・・・ 1412 1435 ・・・ 1520 ・・・ 1608 ・・・ 1725 1743 1800 1813 ・・・ 1844 1953 ・・・ 2028 2057 ・・・
360 400 Nakanishi 603 632 640 701 ・・・ 803 836 857 913 ・・・ 951 1024 ・・・ 1124 1148 1217 1230 ・・・ 1348 ・・・ 1413 1436 ・・・ 1521 ・・・ 1609 ・・・ 1727 1745 1802 1815 ・・・ 1846 1954 ・・・ 2029 2058 ・・・
360 400 Miyagi 603 633 640 702 ・・・ 804 837 858 914 ・・・ 952 1025 ・・・ 1125 1149 1218 1231 ・・・ 1349 ・・・ 1414 1437 ・・・ 1522 ・・・ 1610 ・・・ 1729 1747 1804 1817 ・・・ 1848 1955 ・・・ 2030 2059 ・・・
360 400 Yafuso 604 634 641 704 ・・・ 806 839 900 915 ・・・ 953 1026 ・・・ 1126 1150 1219 1232 ・・・ 1350 ・・・ 1415 1439 ・・・ 1524 ・・・ 1612 ・・・ 1732 1750 1807 1820 ・・・ 1851 1957 ・・・ 2032 2101 ・・・
400 420 Gusukuma 605 635 642 705 ・・・ 807 840 901 916 ・・・ 954 1027 ・・・ 1127 1151 1220 1233 ・・・ 1351 ・・・ 1416 1440 ・・・ 1525 ・・・ 1613 ・・・ 1733 1751 1808 1821 ・・・ 1852 1958 ・・・ 2032 2101 ・・・
400 420 Daini-Gusukuma 606 621 636 643 645 706 ・・・ 808 841 902 917 ・・・ 943 955 1028 1053 ・・・ 1128 1152 1221 1234 ・・・ 1323 1352 ・・・ 1417 1441 ・・・ 1512 1526 ・・・ 1614 ・・・ 1734 1752 1809 1822 ・・・ 1853 1959 ・・・ 2033 2102 ・・・
460 490 Minatogawa 607 622 637 644 646 707 ・・・ 809 842 903 918 ・・・ 944 956 1029 1054 ・・・ 1129 1153 1222 1236 ・・・ 1324 1353 ・・・ 1418 1442 ・・・ 1513 1527 ・・・ 1615 ・・・ 1735 1753 1810 1823 ・・・ 1854 2000 ・・・ 2034 2103 ・・・
460 490 Daiichi-Makiminato 608 623 638 646 647 708 ・・・ 810 843 904 919 ・・・ 945 957 1030 1055 ・・・ 1130 1154 1223 1239 ・・・ 1325 1354 ・・・ 1419 1443 ・・・ 1514 1528 ・・・ 1616 ・・・ 1736 1755 1812 1825 ・・・ 1855 2001 ・・・ 2035 2104 ・・・
460 490 Makiminato 609 624 639 647 648 710 ・・・ 812 845 906 920 ・・・ 946 958 1032 1056 ・・・ 1132 1155 1225 1241 ・・・ 1326 1355 ・・・ 1420 1445 ・・・ 1516 1530 ・・・ 1618 ・・・ 1738 1757 1814 1827 ・・・ 1857 2002 ・・・ 2037 2105 ・・・
490 Uchidomari 610 625 640 649 712 ・・・ 814 847 908 922 ・・・ 948 1000 1034 1058 ・・・ 1134 1157 1227 ・・・ 1328 1357 ・・・ 1422 1447 ・・・ 1518 1532 ・・・ 1621 ・・・ 1741 1800 1817 1830 ・・・ 1900 2004 ・・・ 2039 2107 ・・・
490 530 Uchidomari 648 ・・・ ・・・ ・・・ 1243 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Hamabaru 649 ・・・ ・・・ ・・・ 1244 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 530 Kanekubaru 649 ・・・ ・・・ ・・・ 1244 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Chugakko-mae 650 ・・・ ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 580 Mashiki Yubinkyoku-mae 650 ・・・ ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
490 Ojana 627 651 714 ・・・ 818 910 ・・・ 950 1002 1036 1101 ・・・ 1136 1229 ・・・ 1331 ・・・ 1424 ・・・ 1521 ・・・ 1624 ・・・ 1803 1821 ・・・ 1904 ・・・ 2041 ・・・
540 Mashiki 628 652 715 ・・・ 819 911 ・・・ 951 1003 1037 1102 ・・・ 1137 1230 ・・・ 1332 ・・・ 1425 ・・・ 1522 ・・・ 1625 ・・・ 1804 1822 ・・・ 1905 ・・・ 2042 ・・・
540 Daini-Mashiki 628 652 715 ・・・ 819 911 ・・・ 951 1003 1037 1102 ・・・ 1137 1230 ・・・ 1332 ・・・ 1425 ・・・ 1522 ・・・ 1625 ・・・ 1804 1822 ・・・ 1905 ・・・ 2042 ・・・
540 580 Ginowan Koko-mae 629 651 653 716 ・・・ 820 912 ・・・ 952 1004 1038 1103 ・・・ 1138 1231 1246 ・・・ 1333 ・・・ 1426 ・・・ 1523 ・・・ 1626 ・・・ 1805 1823 ・・・ 1906 ・・・ 2043 ・・・
490 Uchidomari Kominkan-mae 611 641 ・・・ 848 923 ・・・ ・・・ 1158 ・・・ 1358 ・・・ 1448 ・・・ 1533 ・・・ ・・・ 1742 1831 ・・・ 2005 ・・・ 2108 ・・・
490 Kanekubaru 613 643 ・・・ 850 925 ・・・ ・・・ 1200 ・・・ 1400 ・・・ 1451 ・・・ 1535 ・・・ ・・・ 1745 1834 ・・・ 2007 ・・・ 2111 ・・・
540 580 Convention center-mae 615 631 645 652 655 718 ・・・ 822 854 914 921 927 ・・・ 954 1006 1006 1040 1101 1105 ・・・ 1140 1202 1231 1233 1247 ・・・ 1335 1346 1403 ・・・ 1428 1453 1506 ・・・ 1526 1537 ・・・ 1616 1628 ・・・ 1747 1807 1825 1836 ・・・ 1908 2009 ・・・ 2045 2113 ・・・
540 580 Ginowan Shiei Kyujo-mae 617 633 647 654 657 720 ・・・ 825 857 915 923 930 ・・・ 955 1008 1007 1041 1103 1108 ・・・ 1141 1205 1233 1234 1249 ・・・ 1338 1348 1406 ・・・ 1429 1456 1508 ・・・ 1527 1540 ・・・ 1618 1631 ・・・ 1749 1808 1826 1838 ・・・ 1909 2011 ・・・ 2047 2115 ・・・
540 Mashiki Chushajo 620 636 652 702 725 ・・・ 830 902 935 ・・・ 1113 ・・・ 1210 ・・・ 1343 1411 ・・・ 1501 ・・・ 1545 ・・・ 1636 ・・・ 1754 1843 ・・・ 2016 ・・・ 2052 2118 ・・・
540 580 Ginowan Shutchojo ・・・ ・・・ ・・・ 656 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 925 ・・・ ・・・ 1010 1105 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 1251 ・・・ ・・・ 1350 ・・・ ・・・ ・・・ 1510 ・・・ ・・・ ・・・ 1620 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 Ken-ei Oyama Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 916 ・・・ ・・・ ・・・ 956 ・・・ 1008 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1528 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1809 1827 ・・・ ・・・ 1910 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Rojin home Aiseien-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 917 ・・・ ・・・ ・・・ 957 ・・・ 1009 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1143 ・・・ ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1529 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1810 1828 ・・・ ・・・ 1911 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 Shiei Isa Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 918 ・・・ ・・・ ・・・ 958 ・・・ 1010 1044 ・・・ ・・・ ・・・ 1144 ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ 1530 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1811 1829 ・・・ ・・・ 1912 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Ginowanshi Nokyo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 919 ・・・ ・・・ ・・・ 959 ・・・ 1011 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1145 ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1532 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1812 1830 ・・・ ・・・ 1913 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Isahama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 921 ・・・ ・・・ ・・・ 1001 ・・・ 1013 1047 ・・・ ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ ・・・ 1535 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1814 1832 ・・・ ・・・ 1915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 Kitamae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 922 ・・・ ・・・ ・・・ 1002 ・・・ 1014 1048 ・・・ ・・・ ・・・ 1148 ・・・ ・・・ 1241 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1536 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1815 1833 ・・・ ・・・ 1916 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
670 Chatan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 923 ・・・ ・・・ ・・・ 1003 ・・・ 1015 1049 ・・・ ・・・ ・・・ 1149 ・・・ ・・・ 1242 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1437 ・・・ ・・・ ・・・ 1537 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1816 1834 ・・・ ・・・ 1918 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
690 Jargaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 925 ・・・ ・・・ ・・・ 1005 ・・・ 1017 1051 ・・・ ・・・ ・・・ 1151 ・・・ ・・・ 1244 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1541 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1818 1836 ・・・ ・・・ 1920 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Mihama american village-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 926 ・・・ ・・・ ・・・ 1006 ・・・ 1018 1052 ・・・ ・・・ ・・・ 1152 ・・・ ・・・ 1245 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1542 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1819 1837 ・・・ ・・・ 1921 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Kuwae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 927 ・・・ ・・・ ・・・ 1007 ・・・ 1019 1053 ・・・ ・・・ ・・・ 1153 ・・・ ・・・ 1246 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1441 ・・・ ・・・ ・・・ 1543 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1820 1838 ・・・ ・・・ 1922 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Daiichi-Ihei ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 928 ・・・ ・・・ ・・・ 1008 ・・・ 1021 1054 ・・・ ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1247 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1442 ・・・ ・・・ ・・・ 1545 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1821 1839 ・・・ ・・・ 1923 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Ireibaru Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ ・・・ ・・・ 1010 ・・・ 1023 1056 ・・・ ・・・ ・・・ 1156 ・・・ ・・・ 1249 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1444 ・・・ ・・・ ・・・ 1548 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1823 1841 ・・・ ・・・ 1925 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 Chatancho Yakuba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 935 ・・・ ・・・ ・・・ 1015 ・・・ 1030 1101 ・・・ ・・・ ・・・ 1201 ・・・ ・・・ 1254 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1449 ・・・ ・・・ ・・・ 1553 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1828 1846 ・・・ ・・・ 1930 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・